برندینگ یا برندسازی

1399-10-24 06:57:02 +00:00

برندینگ چیست؟ استراتژی برندسازی را برندینگ گویند. معمولا هدف از برندینگ در یک سازمان افزایش آگاهی از برند و یا جایگاه برند در ذهن مشتریان [...]